Haugaland Bioenergi er en lokal aktør innen mottak, kverning og leveranse av biobrensel til bioenergianlegg. Selskapet er lokalisert på Storøy hvor selskapet tar imot tømmer direkte fra lokalt skogbruk, ryddeprosjekter fra entreprenører som f.eks. rydding av kraftlinjer samt prosjekter knyttet til vegutbygging eller annen entreprenørvirksomhet. Mottatt tømmer tørkes og kvernes ned til ca. 50 mm, og mellomlagres innendørs før leveranse til bioenergianlegg og produksjon av varme og eventuelt strøm.

Haugaland Bioenergi forsyner per i dag flis til bioenergianlegg knyttet til Vea sykehjem og Åkra videregående skole. Selskapet arbeider for etablering av flere lokale anlegg basert med samme konsept som eksisterende anlegg på Vea og Åkrehamn.

KONTAKT OSS